Adiunkt

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA – DR NAUK MEDYCZNYCH lub DR NAUK O ZDROWIU (PIELĘGNIARSTWO)

w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

 im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza      
w Jarosławiu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

1. Wymagania kwalifikacyjne:

–        posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa oraz prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

–        posiadanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk medycznych lub nauk
o zdrowiu,

–        co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki w oddziale psychiatrycznym,

–        posiadanie doświadczenia dydaktycznego w szkolnictwie wyższym, w tym w prowadzeniu zajęć
z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego,   

–        posiadanie dorobku naukowego z zakresu pielęgniarstwa,

–        udokumentowany udział w konferencjach naukowych,

–        udokumentowany udział w komitetach naukowych konferencji.

2. Wykaz wymaganych dokumentów:

–        deklaracja przystąpienia do konkursu,

–        podanie skierowane do Rektora,

–        Curriculum Vitae,

–        odpisy dyplomów: mgr, dr,

–        zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,  

–        wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

–        dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

–        oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna  im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

3. Miejsce i termin składania dokumentów:

–        osobiście w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław – Sekretariat Instytutu Ochrony Zdrowia z dopiskiem KONKURS – ADIUNKT (DR NAUK MEDYCZNYCH/DR NAUK O ZDROWIU  – PIELĘGNIARSTWO),

–        listownie na adres: Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna         im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem KONKURS – ADIUNKT (DR NAUK MEDYCZNYCH/ DR NAUK O ZDROWIU  – PIELĘGNIARSTWO),

–        e-mailem na adres: piel@pwste.edu.pl.  

 

 

Termin złożenia dokumentów będzie zachowany pod warunkiem ich wpływu do Uczelni do dnia 26.09.2022 r. Szczegółowych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Ochrony Zdrowia, tel. 16 624-46-03. Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Uczelnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny. Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 28.09.2022 r., nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu. Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor. Uczelnia zastrzega sobie, że jednym z kryteriów rozstrzygających konkurs może być prezentacja wykładu (koncepcji ćwiczeń) w celu weryfikacji umiejętności dydaktycznych.

 

Jarosław, dnia 23.08.2022 r.