adiunkt

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ( Dz.U. z 2021, poz. 478).

1.      Wymagania kwalifikacyjne:

a)       posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki/nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,

b)      dorobek naukowy z zakresu metodologii pedagogicznej, statystyki, pedagogiki ogólnej,

c)       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami                                                 w szczególności  z: metodologii pedagogicznej, teorii wychowania i kształcenia.

2.      Wykaz wymaganych dokumentów:

a)       deklaracja przystąpienia do konkursu,

b)      podanie skierowane do Rektora,

c)       odpis dyplomów: mgr, dr/lub zaświadczenie o ukończeniu studiów/,

d)      Curriculum Vitae i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)       oświadczenie o niekaralności,

f)       klauzula zgody dla kandydatów do pracy,

g)      oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

h)      oświadczenie o dyspozycyjności,

i)        dodatkowo punktowany:

–        wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

3.      Miejsce i termin składania dokumentów:

a)       osobiście w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław (budynek Rektoratu, kancelaria, pokój nr 1) z dopiskiem: Instytutu Humanistyczny – KONKURS – ADIUNKT (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA III),

b)      listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem: Instytut Humanistyczny – KONKURS – ADIUNKT   (PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA                    I WCZESNOSZKOLNA III),

c)       e-mailem na adres: ihu@pwste.edu.pl

Oferujemy

ü  Pracę w zgranym, dynamicznym zespole,

ü  Możliwość pracy naukowej,

ü  Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

 

Termin składania dokumentów będzie zachowany pod warunkiem wpływu do Uczelni  do dnia 15.02.2022 r. (wtorek).  Szczegółowych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Humanistycznego, tel. 16 624-96-38. Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 04.03.2022 r., nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu.

Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie, że jednym z kryteriów rozstrzygających konkurs może być prezentacja wykładu (koncepcji ćwiczeń) w celu weryfikacji umiejętności dydaktycznych.

 

Jarosław, dnia 14.12.2021 r.                                                                                                                                           

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ihu@pwste.edu.pl