adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Miejsce: Jarosław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA;

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta, w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza                          w Jarosławiu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn.zm.).

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

Ø  Prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Ø  Prowadzenie badań naukowych;

Ø  Przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych;

Ø  Aktywne uczestniczenia w pracach organizacyjnych Zakładu;

Ø  Praca jako psycholog przy procesie rekrutacji i/lub w Podkarpackim Centrum Badań, Diagnozy i Terapii.

1.      Wymagania kwalifikacyjne:

–        posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia,

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,   

–        dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe w zakresie psychologii osobowości/psychologii społecznej.

2.      Wykaz wymaganych dokumentów:

–        deklaracja przystąpienia do konkursu,

–        podanie skierowane do Rektora,

–        odpis dyplomów: mgr, dr//lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

–        Curriculum Vitae i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,

–        klauzula zgody dla kandydatów do pracy,

–        dodatkowo punktowany: wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

–        oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                            im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 

–        oświadczenie o dyspozycyjności.

3.      Miejsce i termin składania dokumentów:

–        osobiście w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza         w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław (budynek Rektoratu, kancelaria, pok. nr 1)                   z dopiskiem Instytut Humanistyczny – KONKURS – ADIUNKT (PSYCHOLOGIA)

–        listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem Instytut Humanistyczny – KONKURS – ADIUNKT (PSYCHOLOGIA)

–        mailem na adres: ihu@pwste.edu.pl

Oferujemy

ü  prace w zgranym, dynamicznym zespole,

ü  możliwość pracy naukowej,

ü  możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

Termin składania dokumentów będzie zachowany pod warunkiem wpływu do Uczelni  do dnia 25.09.2023 r. (piątek).  Szczegółowych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Humanistycznego,  tel. 16 624-96-38. Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny. Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 29.09.2023 r., nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu. Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie, że jednym z kryteriów rozstrzygających konkurs może być prezentacja wykładu (koncepcji ćwiczeń) w celu weryfikacji umiejętności dydaktycznych.

Jarosław, dnia 29.05.2023 r.                                                                                                                                           

Załączniki