Instruktor

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO INSTRUKTORA (PIELĘGNIARSTWO – PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA, CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE)

w Instytucie Ochrony Zdrowia

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej  im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko instruktora w grupie pracowników dydaktycznych  w pełnym wymiarze czasu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

1.    Wymagania kwalifikacyjne:

–        posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa oraz prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

–        posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

–        co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki w lecznictwie stacjonarnym, w tym co najmniej roczne w oddziale chorób wewnętrznych,

–        udział w kursach/szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

2.    Wykaz wymaganych dokumentów:

–       deklaracja przystąpienia do konkursu,

–       podanie skierowane do Rektora,

–       odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra,

–       zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

–       dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

–       CV i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–       klauzula zgody dla kandydatów do pracy,

–       oświadczenie o niekaralności,

–       wykaz przebytych szkoleń i/lub kursów zawodowych,

–       dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

–        oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna    im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu. 

3.    Miejsce i termin składania dokumentów:

–      osobiście w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem KONKURS – INSTRUKTOR (PIELĘGNIARSTWO – PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA, CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE),

–      listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem KONKURS – INSTRUKTOR (PIELĘGNIARSTWO – PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA, CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE),

–      e-mailem na adres: piel@pwste.edu.pl

Termin złożenia dokumentów będzie zachowany pod warunkiem ich wpływu do Uczelni do dnia 26.09.2022 r. Szczegółowych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Ochrony Zdrowia, tel. 16 624-46-03. Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Uczelnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny. Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 28.09.2022 r., nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu. Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor. Uczelnia zastrzega sobie, że jednym
z kryteriów rozstrzygających konkurs może być prezentacja wykładu (koncepcji ćwiczeń) w celu weryfikacji umiejętności dydaktycznych.

 

Jarosław, dnia 23.08.2022 r.                                                                                                 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piel@pwste.edu.pl