Lektor

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

1.      Wymagania kwalifikacyjne:

–        dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia germańska,

–        minimum 5-letni staż pracy w charakterze lektora języka niemieckiego w szkolnictwie wyższym,

–        udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1,

–        kwalifikacje do nauki przedmiotów z zakresu metodyki nauczania języków obcych i lingwistyki, potwierdzone ukończeniem odpowiednich kursów ( preferowane kursy odbyte na zagranicznych uczelniach),

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka ogólnego i specjalistycznego odpowiedniego dla profilu uczelni,

–        pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni, na różnych kierunkach PWSTE,

–        doświadczenie w opracowywaniu programów i sylabusów w zakresie Polskich Ram Kwalifikacji,

–        znajomość programów komputerowych (pakiet Office) i ich obsługi,

–        podstawowa znajomość Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz obsługa USOSweb,

2.      Wykaz wymaganych dokumentów:

–      deklaracja przystąpienia do konkursu,

–      podanie skierowane do Rektora,

–      odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra,

–      dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego jako obcego  na poziomie  C1,

–      certyfikaty potwierdzające odpowiednich kursów z zakresu metodyki nauczania języków obcych                       i lingwistyki,

–      Curriculum Vitae i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–      oświadczenie o niekaralności,

–      klauzula zgody dla kandydatów do pracy,

–      dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

–      oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjo@pwste.edu.pl