Profesor uczelni

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

PROFESORA UCZELNI

w Instytucie Humanistycznym

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza   w Jarosławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

–        posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,

–        dorobek naukowy w dyscyplinie pedagogika,

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu profilaktyki oraz pedagogiki wychowania.

–        doświadczenie w promowaniu i recenzowaniu prac dyplomowych.

 

 

2 . Wykaz wymaganych dokumentów:

–        deklaracja przystąpienia do konkursu;

–        podanie skierowane do Rektora;

–       odpisy dyplomów: mgr, dr, dr hab.,

–        CV i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–        klauzula zgody dla kandydatów do pracy;

–        oświadczenie o niekaralności;

–        wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–        oświadczenie, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

 3. Miejsce i termin składania dokumentów:

–        osobiście w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław (budynek Rektoratu, kancelaria, pok. nr 1) z dopiskiem Instytut Humanistyczny – KONKURS – PROFESOR UCZELNI (PEDAGOGIKA)

–        listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem Instytut Humanistyczny – KONKURS – PROFESOR UCZELNI (PEDAGOGIKA)

–        mailem na adres: ihu@pwste.edu.pl

Termin złożenia dokumentów będzie zachowany pod warunkiem ich wpływu do Uczelni do dnia 17.10.2022 Szczegółowych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Humanistycznego, tel. 16 624-96-38.

Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Uczelnia zastrzega sobie, możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 24.10.2022 r., nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu

Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie, ze jednym z kryteriów rozstrzygających konkurs może być prezentacja wykładu (koncepcji ćwiczeń) w celu weryfikacji umiejętności dydaktycznych

 

Jarosław, dnia 16.09.2022 r.                                      Dyrektor Instytutu Humanistycznego

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pwste.edu.pl.