starszy wykładowca

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

STARSZY WYKŁADOWCA (Bezpieczeństwo Wewnętrzne)

w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

1. Wymagania kwalifikacyjne:

–       posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,

–       posiadanie dorobku  naukowego  po uzyskaniu stopnia naukowego doktora z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa  infrastruktury krytycznej,

–       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów:  Zarządzanie infrastrukturą krytyczną państwa,

–       posiadanie przygotowania pedagogicznego,

–       potwierdzona certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,

–       doświadczenie zawodowe w zakresie ochrona infrastruktury krytycznej, zarządzania kryzysowego,

2 .Wykaz wymaganych dokumentów:

–       deklaracja przystąpienia do konkursu,

–       podanie skierowane do Rektora,

–       odpisy dyplomów: mgr, dr,

–       Curriculum Vitae;

–       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–       klauzula zgody dla kandydatów do pracy,

–       oświadczenie o niekaralności,

–       udokumentowane doświadczenie zawodowe,

–       wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

–       oświadczenie, że Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

3. Miejsce i termin składania dokumentów:

–       osobiście w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem KONKURS –STARSZY WYKŁADOWCA (Bezpieczeństwo Wewnętrzne)

–       listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław z dopiskiem Instytut Ekonomii i Zarządzania – KONKURS – STARSZY WYKŁADOWCA (Bezpieczeństwo Wewnętrzne)

–       e-mailem na adres: zim@pwste.edu.pl

 

Termin złożenia dokumentów będzie zachowany pod warunkiem ich wpływu do Uczelni do dnia 10.09.2022 r. Szczegółowych informacji udziela: Instytut Ekonomii i Zarządzania, tel. 16 624-46-48. Wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Uczelnia  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia postępowania konkursowego  na każdym etapie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpi do dnia 23.09.2022 r nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PWSTE w Jarosławiu. Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

 

Jarosław, dnia 18.07.2022                                     Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania

                                                                                                             dr Tatiana Kożak-Siara

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pwste.edu.pl.