Instruktor

dziekanatwnmit@kans.pl
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

REKTOR

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko Instruktora w wymiarze niepełnego etatu (1 osoba)

w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu (300h)

Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, nauk o zdrowiu

SŁOWA KLUCZOWE: fizjoterapia kliniczna, diagnostyka i planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, gimnastyka korekcyjna, trening medyczny

Warunki konkursu:

1. posiadanie co najmniej tytułu magistra w w/w dyscyplinie
2. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty
3. staż pracy w szkolnictwie wyższym, polegającym na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych (wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym – fizjoterapia. Przewidywane prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu fizjoterapii klinicznej oraz gimnastyki korekcyjnej i treningu medycznego).
4. posiadanie wiedzy i praktyki z w/w zakresu (doświadczenie zawodowe min. 3 lata doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w specjalnością).

Wymagane dokumenty:

1.       podanie skierowane do JM Rektor KANS w Jeleniej Górze

2.       CV

3.       Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

4.       Kserokopia Prawa Wykonywania Zawodu fizjoterapeuty

5.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje)

6.       Dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNMiT@kans.pl

Termin składania ofert: 09.02.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.02.2023

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanatwnmit@kans.pl