asystent

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (1 etat)

w Katedrze Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu

Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, nauk o zdrowiu

 

SŁOWA KLUCZOWE: fizjoterapia, fizjoterapia kliniczna, diagnostyka, wiek rozwojowy, dysfunkcje narządu ruchu, metody specjalne w fizjoterapii

 

Warunki konkursu:

– Posiadanie tytułu doktora lub magistra.
– Posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty
– 2 letni staż pracy w szkolnictwie wyższym, polegającym na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych
– Posiadanie wiedzy i praktyki z w/w zakresu (doświadczenie zawodowe min. 5 lata doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w specjalnością (wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym – fizjoterapia. Przewidywane prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu fizjoterapii klinicznej oraz metod specjalnych w fizjoterapii).
 

Wymagane dokumenty:

1.       podanie skierowane do JM Rektora KPSW w Jeleniej Górze

2.       CV

3.       Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

4.       Kopia Prawa Wykonywania Zawodu fizjoterapeuty

5.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje)

6.       Dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym

7.       Oświadczenie, że KPSW w Jeleniej Górze będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

 

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNMiT@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 01.11.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.11.2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanatWNMiT@kpswjg.pl