Młodszy adiunkt

dorota.gajda@kpswjg.pl
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko młodszego adiunkta

w wymiarze  0,75 etatu

w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne, filozofia

SŁOWA KLUCZOWE: filozofia, etyka, etyka zawodowa

Warunki konkursu:

a)       posiadanie stopnia doktora

b)      zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 3. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)       minimum 3-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym

d)      doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych  w zakresie ww. dyscyplin,

e)      udokumentowane działanie na rzecz popularyzowania dyscypliny naukowej,

f)        przynależność do organizacji naukowych, 

Wymagane dokumenty:

a)       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora  lub kopia aktu nadania tytułu

b)      CV

c)       spis publikacji

d)      dokumenty potwierdzające  osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych

 w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

lub e-mail: dziekanatWNHiS@kans.pl

Termin składania ofert: od 13 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  14 lipca 2022 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18,

58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.gajda@kpswjg.pl