młodszy adiunkt

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: filozofia

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko młodszego adiunkta

w wymiarze 0,85 etatu

na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI HUMANISTYCZNE, FILOZOFIA.

SŁOWA KLUCZOWE: FILOZOFIA, ETYKA, ETYKA ZAWODOWA, FILOZOFIA KULTURY, WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA FRANCUSKA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, FILOZOFIA OBRAZÓW.

Warunki konkursu:

a)      Posiadanie tytułu doktora;

b)      Zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane co najmniej 5 publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat;

c)      Minimum 3-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym lub średnim;

d)      Doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć wykładowych w zakresie ww. dyscyplin;

e)      Przynależność do organizacji naukowych;

f)       Udokumentowane działanie na rzecz popularyzowania dyscypliny naukowej;

g)      Doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych;

Wymagane dokumenty:

a)       kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora  lub kopia aktu nadania tytułu

b)      CV

c)       spis publikacji

d)       dokumenty potwierdzające  osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, lub naukowe

 

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą               w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: od 14 września 2021 do 13 października 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 października 2021 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnhis@kpswjg.pl