instruktor

  • Miejsce: Jelenia Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko instruktora (1 etat)

w Katedrze Nauk Medycznych

Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, nauki o zdrowiu

 

SŁOWA KLUCZOWE: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka i edukacja terapeutyczna w bólu, Poradnictwo w pielęgniarstwie.

 

Warunki konkursu:

posiadanie co najmniej tytułu magistra pielęgniarstwa.
posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki.
doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w dyscypliną (wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym – pielęgniarstwo. Przewidywane prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych).
 

Wymagane dokumenty:

1.       podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KPSW w Jeleniej Górze

2.       Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

3.       CV

4.       Kopia Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki

5.       Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje)

6.       Oświadczenie, że KPSW w Jeleniej Górze będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy  w przypadku wygrania konkursu.

 

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWNMiT@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: do dnia 27.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.08.2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.