wykładowca (dydaktyczny)

  • Miejsce: Jelenia Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (1 etat)
w Katedrze Nauk Informatyczno-Technicznej
Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja
SŁOWA KLUCZOWE: podstawy programowania, bazy danych, zawansowane technologie tworzenia serwisów internetowych
Warunki konkursu:
1. posiadanie co najmniej tytułu magistra inżyniera w w/w dyscyplinie
2. posiada co najmniej 5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym, polegającym na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych
3. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym
4. wskazanie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.
Wymagane dokumenty:
1. podanie skierowane do JM Rektora KPSW w Jeleniej Górze
2. CV
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym
5. Dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym
6. Oświadczenie, że KPSW w Jeleniej Górze będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWNMiT@kpswjg.pl
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.03.2022 r.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.