adiunkt

Ośrodek Badań Regionalnych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

I.     Wymagania stawiane kandydatom (określenie wymagań statutowych i ustawowych, jakie musi spełniać kandydat):

1.   Tytuł naukowy / Stopień naukowy / tytuł zawodowy:

–       stopień naukowy doktora nauk humanistycznych;

2.   Udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, której ma dotyczyć główny dorobek naukowy kandydata (nie dotyczy stanowisk dydaktycznych):

–       w zakresie historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych i lokalnych aspektów tej dyscypliny naukowej;

3.   Określenie wymaganego doświadczenia dydaktycznego lub zawodowego kandydata (nie dotyczy stanowisk badawczych): nie dotyczy;

4.   Akademia Kaliska ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu.

5.   Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony od 01.03.2021 r. do 30.09.2021 r. oraz w pełnym wymiarze czasu pracy.

6.   Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.