adiunkt

Ośrodek Badań Regionalnych
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

INSTYTUCJA: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

MIASTO: Kalisz

STANOWISKO: adiunkt – 1 etat     

GRUPA PRACOWNICZA: badawcza

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA: Ośrodek Badań Regionalnych

DATA OGŁOSZENIA:  08.10.2021 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 08.11.2021 r. do 22.11.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn/index.php?id=2004,4015,0

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w ustawie z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. z dnia 1 marca 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującym Statutem Akademii Kaliskiej.

 

I.     Wymagania stawiane kandydatom (określenie wymagań statutowych i ustawowych, jakie musi spełniać kandydat):

1.   Tytuł naukowy / Stopień naukowy / tytuł zawodowy:

–       stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.

2.   Udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, której ma dotyczyć główny dorobek naukowy kandydata (nie dotyczy stanowisk dydaktycznych):

–       prawo międzynarodowe i prawa człowieka, nauki o bezpieczeństwie, dziedzictwo kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem regionu kaliskiego.

3.   Określenie wymaganego doświadczenia dydaktycznego lub zawodowego kandydata (nie dotyczy stanowisk badawczych):

–       nie dotyczy.

4.   Akademia Kaliska ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu.

5.   Oświadczenie o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

6.   Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

7.   Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

II.   Wymagane dokumenty:

1.   Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

2.   Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne.

3.   Kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni).

4.   Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie.

5.   Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia.

6.   Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. z dnia 1 marca 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

7.   Oświadczenie, że Akademia Kaliska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Uczelni).

8.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

III.  Zgłoszenia należy składać w Dziale Kadr, 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4 pok. 48

     Termin składania dokumentów upływa 22.11.2021 r. do godz. 1400.

 

IV.  Informacja o wyniku konkursu wraz z uzasadnieniem zostaną podane do wiadomości najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu daty składania ofert na stronie internetowej Uczelni.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania, natomiast zapewnia noclegi we własnej bazie hotelowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę akademia.kalisz.pl.