Instruktor

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Rektor-Komendant SWWS ogłasza konkurs na stanowisko instruktora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ( wykładowca akademicki z przedmiotu „Żywienie w aktywności fizycznej” oraz innych związanych z ze zdrowiem i aktywnością fizyczną)

 

Liczba stanowisk pracy- 1

Wymiar etatu –0,6 etatu

Umowa o pracę – tak

Stanowisko: instruktor w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: Kalisz

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Pracę może podjąć osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,
dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie: co najmniej wyższe magisterskie;
ukończone studia I, II stopnia lub studia podyplomowe z dietetyki lub dietetyki sportowej;
umiejętność dobrej organizacji pracy;
min. 6 miesięcy doświadczenia na podobnym stanowisku.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy  będzie obejmował w szczególności:

·         terminowe opracowanie programów dydaktycznych w ramach wyznaczonych do prowadzenia przedmiotów oraz zapoznanie z nimi słuchaczy;

·         staranne prowadzenie zajęć dydaktycznych -popularyzowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, w wymiarze pensum określonym dla danego stanowiska;

·         prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze określonym w przepisach uczelni;

·         przygotowanie publikacji dydaktycznych dla studentów, w szczególności podręczników i skryptów;

·         staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów obowiązujących w SWWS;

·         uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej Uczelni inicjowanie i realizacja w uzgodnieniu z przełożonymi indywidualnych lub zespołowych projektów metodycznych i dydaktycznych, realizowanie zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej Uczelni, tj.:

a)  prac w komisjach i zespołach uczelnianych,

b) uczestniczenie w pracach związanych z organizacją konferencji, seminariów, warsztatów, kół naukowych, itp.,

c)  wykonywanie innych zadań odnoszących się do procesu dydaktycznego, działalności naukowej i promocji SWWS;

·         godne reprezentowanie Uczelni na zewnątrz;

·         wizytowanie klas mundurowych i prezentowanie działalność SWWS celem rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty:

1.      podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną; (zał)

3.      curriculum vitae;

4.      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.      wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.      kopie świadectw pracy i referencji;

7.      oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.); (zał)

8.      oświadczenie o niekaralności. (zał)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ul. Wrocławska 193-195, w  godzinach 9 00 – 1400  lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres sekretariat.kalisz@swws.edu.pl w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS). Dokumenty powinny być składane z dopiskiem „Oferta pracy-żywienie w aktywności fizycznej”

2. Nie zwracamy złożonych dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

4. Wszelkich Informacji w zakresie rekrutacji udziela się pod numerem telefonu  62 76 69 510

 

 Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

       Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

2.      Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@swws.edu.pl.

3.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:

·         e-mail: iod@swws.edu.pl,

·         pisemnie na adres siedziby administratora.

4.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko.

5.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

a)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy,  ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

b)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach rekrutacyjnych,

c)      art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

d)      art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania  niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.

7.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)      sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem pkt 8;

3)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

4)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

6)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

7)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej i następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO prawo do sprostowania danych w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

9.      W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl