starszy wykładowca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): doświadczenie dydaktyczne w zakresie kryminologii, prewencji kryminalnej, ochrony informacji niejawnych i zarządzania informacją oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w formacjach umundurowanych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w ustawie z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Nr 2018, poz. 1668) oraz zgodnie z obowiązującym Statutem PWSZ w Kaliszu.

 

I.                 Wymagania stawiane kandydatom (określenie wymagań statutowych i ustawowych, jakie musi spełniać kandydat):

1.   Tytuł naukowy / Stopień naukowy / tytuł zawodowy;

–       doktor nauk o bezpieczeństwie;

2.   Udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, której ma dotyczyć główny dorobek naukowy kandydata (nie dotyczy stanowisk dydaktycznych): nie dotyczy;

3.   Określenie wymaganego doświadczenia dydaktycznego lub zawodowego kandydata (nie dotyczy stanowisk badawczych):

–       minimum 5 letnie doświadczenie dydaktyczne;

4.   Akademia Kaliska ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu.

5.   Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony od 08.03.2021 r. do 30.09.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy – 144 godz. wymiar zajęć dydaktycznych.

 

II.               Wymagane dokumenty:

1.   Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

2.   Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne.

3.   Kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni).

4.   Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie.

5.   Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia.

6.   Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

7.   Oświadczenie, że Akademia Kaliska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Uczelni).

8.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

III.              Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych, 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4, pok. nr 212;

Termin składania dokumentów upływa 03.03.2021 r. do godz. 1400