adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych

Instytucie Nauk Prawnych
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Miasto: Warszawa, Kalisz

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych

Wymiar etatu:  1 etat

Słowa kluczowe: prawa szkolnictwa wyższego, nauki o polityce i administracja, prawo pracy, zajęcia dydaktyczne, badania naukowe

PODSTAWOWE ZADANIA:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk prawnych dla studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie;
Realizowanie badań naukowych w zakresie nauk prawnych, w szczególności dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (prawo administracyjne, prawo samorządowe, zagospodarowanie przestrzenne, teoria dobrej legislacji);
Udział w pracach organizacyjnych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki  w Warszawie;
Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, w tym:
popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych
w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach;
aktywne reprezentowanie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie na konferencjach naukowych.
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność za przestępstwo umyślne;
władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.
 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1. posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz popularyzacji wiedzy z zakresu nauk prawnych (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów);
2. posiadające dorobek naukowy usytuowany w obszarze nauk o polityce i administracji, aksjologii systemów politycznych, prawa szkolnictwa wyższego i nauce oraz prawa pracy

3. posiadające doświadczenie w realizacji badań naukowych z zakresu nauk prawnych
(udział w badaniach, projektach badawczych, grantach);
4. będące autorami publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych;
5. posiadające dodatkowe wykształcenie, w szczególności z zakresu nauk prawnych (np. studia, studia podyplomowe);
6. posiadające doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych w uczelni wyższej (np. komisje uczelniane, opieka nad kołami naukowymi, prowadzenie rekrutacji, promocja uczelni);
7. władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z zakresu nauk prawnych;
8. dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i badawczych podejmowanych w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie;
9. wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie (w tym w Kaliszu, w Warszawie i jej okolicach).
 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 1 i 3);
3. curriculum vitae
4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
6. kopie świadectw pracy i referencji;
7. oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) (zał. nr 2);
8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy (zał. nr 4);
 

Termin i miejsce składania dokumentów

1.Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ul. Wiśniowa 50 w godzinach 9 00 – 1500  lub za pośrednictwem poczty lub poczta elektroniczną na adres sekretariat@wskip.edu.pl  do 12 kwietnia  2021 (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta pracy – adiunkt – Instytut Nauk Prawnych”.

2.Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

3.Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

4.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacji można uzyskać telefonicznie: 22-602-4414.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

WSKiP w Warszawie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

       Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

2.      Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@wskip.edu.pl.

3.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:

·         e-mail: iod@wskip.edu.pl,

·         pisemnie na adres siedziby administratora.

4.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko.

5.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

a)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy,  ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

b)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach rekrutacyjnych,

c)      art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

d)      art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania  niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.

7.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)      sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem pkt 8;

3)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

4)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

6)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

7)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Przetwarzanie danych w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej i następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO prawo do sprostowania danych w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

9.      W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.