Wykładowca

kadry@asp.katowice.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Projektowania Produktu

w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Działając na podstawie art. 119 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 547 ze zm.) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik
nr 6 do Statutu ASP w Katowicach,

ogłaszam konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie stanowisk dydaktycznych
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

1. Posiadają kwalifikacje magistra sztuki,

2. Nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3. Mają pełną zdolność do czynności prawnych,

4. Korzystają z pełni praw publicznych,

5. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Warunki udziału w konkursie:

1. Doświadczenie w zakresie projektowania produktów – portfolio,

2. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

3. Umiejętność pracy w programie Solid Works lub Rhinoceros, Key shot,

III. Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie udziału w konkursie,

2. Portfolio w wersji elektronicznej w formacie PDF zawierające wizualną dokumentację                       dorobku zawierające:

– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej, szkoleniowej, warsztatowej,

– informację o dotychczasowej działalności naukowej:

a. wykaz projektów naukowych, badawczych, rynkowych wykazujących znajomość specyfiki prowadzenia procesów projektowych,

b. wykaz publikacji, udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi itp.,

– informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze designu,

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji,

3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia magistra sztuki

4. certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2

5. Zaświadczenia, referencje, opinie i inne dyplomy zawodowe- opcjonalnie,

6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7. Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu,

8. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

9. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP.

IV. Termin dostarczenia dokumentów: do 26.02.2023 r. do godz. 14.00 Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach, ul. Raciborska 37, Katowice 40-074

V. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 27.02.2023 r.

VI. Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na w grupie pracowników dydaktycznych  
na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

VII. Planowany termin zatrudnienia: 1 marca – 31 lipca 2023

VIII. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

IX. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadamiania o wynikach konkursu jedynie kandydata, który zostanie wybrany.

X. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Katowice, data 23.01.2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mwylezol@asp.katowice.pl