adiunkt badawczo-dydaktyczny

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

                                              w pełnym wymiarze czasu pracy

w Klinice Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa

Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  12.03.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl   

 

Wymagania:

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85
z późn zm.).

 

oraz

1.    posiada dyplom lekarza,

2.    posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,

3.    posiada specjalizację z ginekologii i położnictwa,

4.    posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych,

5.    posiada dorobek naukowy- publikacje z punktacją  IF co najmniej 40 pkt, indeks Hirscha
co najmniej 5,

6.    jest pierwszym autorem  w co najmniej dwóch publikacjach oryginalnych,

7.    posiada udokumentowana działalność dydaktyczną i organizacyjną,

8.    w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.    podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody
na      przetwarzanie danych osobowych,

3.    plan rozwoju naukowego,

4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,                       w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

6.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

 

 

Wymagane oświadczenia:

1.    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.    oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

3.    oświadczenie o:

a)        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)        korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)        nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)       oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

            „Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

       w pełnym wymiarze czasu pracy

w Klinice Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa

Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”

 

osobiście lub drogą pocztową

do dnia  12.03.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20-83-523, 32 20 83 686.

 

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako
podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres
kadry@sum.edu.pl
(podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

 

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)