Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

REKTOR Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ogłasza konkurs (nr ref. AWF/11/2022) na stanowisko
ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Zakładzie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 z późń. zm.).

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie/nauk o polityce i administracji;
 • udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej w zakresie treści zajęć kierunkowych: bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • koncepcję swojej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej;
 • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych.

Dodatkowym atutem kandydata będą:

 • znajomość języka migowego;
 • uprawnienia do prowadzenia zajęć z edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową;
 • nagrody, referencje z instytucji publicznych potwierdzające czynny udział kandydata w przedsięwzięciach na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze;
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy;
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni);
 • klauzulę informacyjną dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy);
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych.

https://awf.katowice.pl/pracownik/dokumenty-do-zatrudnienia

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia, ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony podejmuje Rektor AWF Katowice.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumentację konkursową prosimy przesłać do dnia 31.08.2022 r. na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką (z dopiskiem KONKURS), 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A,
lub na adres e-mail: oferty-pracy@awf.katowice.pl

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 20.09.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl