asystent

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych
Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Szkolna 9, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk:

Nr ref: 69/2020/NA/WNST/ICH

Słowa kluczowe: nauki chemiczne, chemia sądowa, chemometria, ślady krwawe

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

✓  prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarze chemii sądowej,
✓  prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I i II stopnia na kierunku chemia, w szczególności ze specjalności chemia sądowa,
✓  formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych Zespołu chemii Sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu opracowania metodyki określenia czasu powstawania śladów krwawych,
✓  analiza, opracowanie i interpretowanie danych,
✓  udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań w czasopismach z liczbą punktów powyżej progu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne,
✓  inne obowiązki organizacyjne na rzecz uczelni wynikające z regulaminów Uniwersytetu Śląskiego

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
✓  tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki chemiczne,
✓  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2 potwierdzony certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej),
✓  minimum 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie chemia, w tym z zakresu chemii sądowej,
✓  minimum dwa lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej,
✓  udokumentowany dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w okresie ostatnich 2 lat wskazujący na prowadzenie badań w zakresie chemii, szczególnie chemii sądowej w zakresie zastosowania spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni w badaniach,
✓  udokumentowane publikacjami doświadczenie w interpretacji danych analitycznych z wykorzystaniem metod chemometrycznych i statystycznych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i ścigania,
✓  udokumentowany minimum 3-miesięczny staż zagraniczny w renomowanym ośrodku zajmującymi się zastosowaniem spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni,

✓ znajomość problematyki interpretacji danych uzyskiwanych w laboratoriach kryminalistycznych udokumentowanych w publikacjach lub/i potwierdzona stosownymi certyfikatami (np. z szkoleń),
✓  udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
✓  umiejętność samodzielnego pisemnego i ustnego komunikowania wyników badań, w szczególności samodzielne redagowanie manuskryptów publikacji naukowych i ustne przedstawianie wyników, zwłaszcza w języku angielskim,
✓  2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i/lub drugiego stopnia z zakresu chemii,
✓  znajomość języka polskiego i angielskiego/ innego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
✓  udokumentowane osiągnięcia popularyzatorskie.

WYMAGANIA DODATKOWE:
✓  doświadczenie w analizie mechanizmu powstania śladów krwawych (potwierdzone kursami i certyfikatami),
✓  doświadczenie poparte publikacjami z pracy z programami służącymi do analizy danych zwykorzystaniem metod chemometrycznych i statystycznych (np. R, Matlab itp.),
✓  doświadczenie w promocji nauki (prelekcje, wykłady, festiwale nauki),
✓  przedstawienie planu rozwoju naukowego przez kandydata
✓  gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
✓  gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
✓  umiejętność współpracy w zespole badawczym,
✓  samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,

OFERUJEMY:
✓  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,

✓  zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy ,
✓  roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin dydaktycznych,
✓  zadaniowy czas pracy,
✓  możliwość rozwoju zawodowego,
✓  pakiet świadczeń socjalnych,
✓  możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
✓  możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
✓  możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

✓ życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,

✓ kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
✓  wykaz publikacji,
✓  plan rozwoju naukowego,
✓  listy referencyjne,
✓  inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

✓ termin składania ofert upływa z dniem: 25 lutego 2021. r. (godz. 23.59)

✓ rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 26 marca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

https://formularze.us.edu.pl/oferty2/402/2368

https://us.edu.pl/pracownik/wp-content/uploads/sites/2/pracownik/oferty-pracy/konkursy-NA/Ogłoszenie-69-2020-NA-WNST-ICH_PL-2.pdf