adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie badawczym NCN-Opus 2020/37/B/ST2/02371

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 8/2021/NA/WNST/IF/02371

Słowa kluczowe: nauki fizyczne, fenomenologia, Model Standardowy, cząstki elementarne, teoria neutrin

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • udział w badaniach fenomenologicznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych, ukierunkowanych na teorię neutrin,
 • tworzenie narzędzi do obliczeń numerycznych i analitycznych,
 • nadzorowanie prac wykonywanych w ramach projektu przez studentów studiów magisterskich i doktoranckich,
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych i aplikowanie o granty badawcze,
 • rozpowszechnianie i publikacja wyników badań,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz wydziału i Uczelni wynikające z regulaminów UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w zakresie nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, nadany przez inną jednostkę niż Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie fenomenologii Modelu Standardowego cząstek elementarnych i jego rozszerzeń,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych poparty publikacjami,
 • znajomość metod numerycznych i analitycznych w fizyce,
 • udokumentowane wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • znajomość języków programowania, preferowane: C++, Python,
 • znajomość systemów algebry komputerowej oraz systemu Linux,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. przedstawienie minimum dwóch listów referencyjnych,
 2. gotowość do współpracy w zespole badawczym pod kierunkiem prof. Janusza Gluzy,
 3. gotowość do mobilności naukowej,
 4. gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 5. samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 6. proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w projekcie badawczym NCN-Opus 2020/37/B/ST2/02371„Niestandardowe neutrina i efekty łamania symetrii CP w sektorze leptonowym” na podstawie umowy o pracę w na czas określony 3 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10 000 PLN (z kosztami pracodawcy),
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • minimum 2 listy referencyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 15 kwietnia 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 maja 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny