adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 25/2021/NA/WNST/IIB

Słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, biofizyka, fizyka medyczna, termowizja w onkologii, fotouczulacze, terapia fotodynamiczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna w zakresie fizyki medycznej i biofizyki:zastosowania termowizji w onkologii, w szczególności w ocenie efektów brachyterapii, terapii i diagnostyki fotodynamicznej oraz stomatologii, hodowli komórkowych, poszukiwania i syntezy nowych fotouczulaczy do terapii fotodynamicznej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach inżynierskich i magisterskich I i II stopnia na kierunku/ach fizyka medyczna i pokrewnych,
 • organizacja konferencji tematycznie związanych z fizyką medyczną,
 • współpraca z Uniwersytetami Młodzieżowymi i Dziecięcymi w zakresie prowadzenia działań popularyzatorskich dla dzieci i młodzieży,
 • inne prace organizacyjne na rzecz wydziału i uczelni wynikające z regulaminów UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w obszarze fizyki medycznej i biofizyki potwierdzone publikacjami,
 • uznany dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria biomedyczna lub fizyka, lub biofizyka, (indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science), w tym wysoko punktowane publikacje w bieżącym okresie ewaluacyjnym (ostatnie 4 lata),
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 8,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • doświadczenie w realizowaniu lub pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów,
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • znajomość metod badawczych obejmujących termografię w podczerwieni, metodę fotodynamiczną, mikroskopię,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej mikroskopię konfokalną, dichroizm kołowy, spektrofotometrię UV-VIS, termografię w podczerwieni, termografię aktywną,
 • doświadczenie  w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach licencjackich lub inżynierskich i magisterskich stopnia I oraz II,  z zakresu inżynierii biomedycznej lub biofizyki lub fizyki medycznej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (w przypadku cudzoziemców gotowość do nauczenia się jez. polskiego),
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. R/Statistica/MS Office,
 • przedstawienie minimum 2 listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego na najbliższy rok,
 • mile widziana współpraca międzynarodowa potwierdzona publikacjami,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność, inicjatywa.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210, 
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 3. wykaz publikacji,
 4. minimum 2 listy referencyjne,
 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 25 sierpnia 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 25 września 2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl