Wykładowca dydaktyczny

Wydział Artystyczny
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

 

Działając na podstawie art. 119 Ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie stanowisk dydaktycznych w Katedrze Intermediów i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o     

      szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

·      posiadają kwalifikacje na poziomie: tytuł zawodowy magistra,

·      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 pkt.7 i 8 powołanej wyżej  

      ustawy,

·      mają pełną zdolność do czynności prawnych,

·      korzystają z pełni praw publicznych,

·      nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

      skarbowe

II.    Warunki udziału w konkursie:

·      posiadanie znacznego dorobku w obszarze projektowania scenografii teatralnej, operowej,

      filmowej i kostiumów,

·      posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego w charakterze scenografa i   

      kostiumografa,

·      posiadanie doświadczenia produkcyjnego w obszarze projektowania scenografii teatralnej,

      operowej, filmowej i kostiumów,

·      posiadanie znaczącego dorobku artystycznego w zakresie projektowania scenografii i

      kostiumu,

·      znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

III.  Wymagane dokumenty:

1.    Zgłoszenie udziału w konkursie.

2.    Życiorys (CV).

3.    Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.

4.    Inne dokumenty potwierdzające wykształcenie w obszarze projektowania scenografii teatralnej,

      operowej, filmowej.

5.    Autoreferat zawierający m.in.

      – wykaz zrealizowanych projektów,

      – informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej,

      – inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji,

         poświadczające doświadczenie w obszarze prac scenograficznych,

      – PORTFOLIO.

6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w charakterze scenografa i kostiumografa w

    w obszarze opery, teatru, teatru TV, filmu.

7.    Opinie i referencje.

8.    Udokumentowanie znajomości języka  angielskiego- wymagany certyfikat na poziomie B2.

9.    Oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w art. 113 powołanej wyżej ustawy.

10.  Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.

11.  Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

IV. Termin przesyłania dokumentów elektronicznie do: 20 października 2021 r. do godz. 14:00 kadry@asp.katowice.pl

 

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia: 22 października 2021 r.

 

VI. Planowany termin zatrudnienia:  1 listopad 2021 r.

 

VII. Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę  na czas określony na stanowisku wykładowcy w wymiarze  9/12 etatu (umowa na zastępstwo).

 

VIII. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Katowice, dn. 14.09.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl