adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny

Adres miejsca pracy: Instytut Filozofii, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 30/2021/NA/WH

Słowa kluczowe: filozofia, kognitywistyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, w szczególności w dyscyplinie filozofia na Uniwersytecie Śląskim,
 • publikowanie dorobku naukowego w wysoko punktowanych czasopismach (minimum 70 pkt), indeksowanych w bazach czasopism/publikacji naukowych oraz w wydawnictwach znajdujących się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych według zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektorów kierunków: Kognitywistyka, Filozofia, Doradztwo Filozoficzne i Coaching.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy co najmniej doktora w dyscyplinie filozofia,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań z zakresu filozofii i kognitywistyki,
 • wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie filozofia oraz z zakresu kognitywistyki (indeksowany w bazach Scopus, Web of Science); opublikowanie przynajmniej 3 publikacji naukowych w dyscyplinie filozofia w czasopismach punktowanych (przynajmniej 70 pkt. w latach 2018-2020 ),
 • potwierdzone doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności ERC z zakresu filozofii lub kognitywistyki,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • znajomość metod badawczych obejmujących filozofię i kognitywistykę,
  umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy,
 • aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach międzynarodowych potwierdzone załączonymi programami konferencji,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań w międzynarodowych zespołach,
  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I i II stopnia z zakresu filozofii oraz kognitywistyki,
 • autorstwo publikacji wykorzystywanych w dydaktyce,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów dydaktycznych,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych on-line,
 • przedstawienie min. 2 listów referencyjnych,
   

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • zaawansowana znajomość funkcjonalności programów i platform MS Office, MS Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Meet, Google Classroom, Whova, Moodle i Canvas,
 • doświadczenie w prowadzeniu dydaktyki w laboratorium kognitywistycznym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego i członka interdyscyplinarnych zespołów badawczych,
 • autorstwo publikacji nt. nauczania i przyswajania języków obcych opublikowanych w obiegu międzynarodowym,
 • doświadczenie w organizacji międzynarodowych konferencji i warsztatów,
 • udział w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji naukowych,
 • wykłady plenarne na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach.
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność, inicjatywa,

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 3. zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 4. wykaz publikacji,
 5. 2 listy referencyjne,
 6. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 24 sierpnia 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24 września 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl