adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: biologia, hydrobiologia, biotechnologia, ochrona środowiska, nauki przyrodnicze

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, szczególnie w zakresie hydrobiologii, na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz
 • publikowanie ich w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także przygotowanie doniesień konferencyjnych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu hydrobiologii i nauk pokrewnych wg zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez Dyrektora Kierunku Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych przez Zespół Hydrobiologii i Monitoringu Wód,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie biologia udokumentowane publikacjami z listy Journal Citation Reports (JCR),
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie biologia z zakresu hydrobiologii, indeksowany w bazach Scopus i Web of Science, w tym także jako pierwszy lub drugi autor,
 • doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, udokumentowana historia ubiegania się o środki na finasowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza potwierdzona wspólną publikacją naukową z listy JCR,
  udokumentowany krajowy lub zagraniczny staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych w zakresie hydrobiologii potwierdzona publikacjami z listy JCR, w tym realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, a także udokumentowana znajomość barkodingu DNA,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku polskim i angielskim potwierdzona publikacjami z listy JCR,
  w przypadku cudzoziemców, znajomość lub gotowość do nauczenia się języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • osiągnięcia w zakresie popularyzacji wiedzy, w tym artykuły popularno-naukowe,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania R, Statistica, MVSP, TWINSPAN, CANOCO potwierdzone zaświadczeniami lub publikacjami naukowymi, w których wykorzystano te oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • udział w projektach dla otoczenia społecznego i gospodarczego,
 • prawo jazdy kategorii B, niezbędne w badaniach terenowych.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 12.09.2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 12.10.2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl