adiunkt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11b, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: prawo cywilne, postępowanie cywilne, arbitraż, mediacja

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • prowadzenie działalności badawczej w zespole badawczym lub indywidualnie,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunkach na których w ramach programu kształcenia przewidziano prowadzenie zajęć związanych z postępowaniem cywilnym i jego działami, w szczególności postępowania procesowego, postępowania zabezpieczającego, postępowania egzekucyjnego, postępowania mediacyjnego i postępowania arbitrażowego, w szczególności na kierunkach: Prawo, Administracja, Przedsiębiorczość i Nauki o rodzinie,
 • działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych, 
 • potwierdzona certyfikatem lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, umożliwiająca prowadzenie badań naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki prawne z z zakresu polskiego i angielskiego postępowania cywilnego, potwierdzone aktualnymi publikacjami, zwłaszcza artykułami w czasopismach, którym przyznano co najmniej 40 pkt. na liście MNiSW,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem badawczym lub dydaktycznym lub wdrożeniowym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
 • udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu i realizowaniu grantów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich z zakresu postępowania cywilnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem narzędzi online,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub
 • gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z postępowania cywilnego,
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne (zawodowe) pozwalające na prawidłową realizację zajęć z zakresu postępowania mediacyjnego,
 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w kampusach UŚ i do mobilności dydaktycznej (również w weekendy),
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • doświadczenie w zakresie rozliczania projektów,
 • udział w organizacji wydarzeń promujących UŚ,
 • udział w organizacji konferencji naukowych, w tym jednej międzynarodowej,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność, inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 5 września 2021 r.(godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 5 października 2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl