adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Sztuce

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: sztuka, historia sztuki, krytyka sztuki, sztuka współczesna, sztuka średniowieczna,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku historia sztuki,
 • prace organizacyjne wynikające z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych; preferowany doktorat z zakresu nauk o sztuce lub historii sztuki,
 • monografia naukowa opublikowana w ciągu ostatnich 5 lat lub co najmniej dwa artykuły opublikowane w czasopismach przypisanych do dyscypliny Nauki o Sztuce znajdujących się na ministerialnej liście czasopism,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze historia sztuki średniowiecznej lub historia sztuk plastycznych w XIX w. lub sztuka najnowsza w zakresie sztuk wizualnych, w tym krytyka artystyczna,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego w tym planowanych działań naukowych do złożenia wniosków o granty,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego w przypadku cudzoziemców;
 • gotowość do wykorzystania narzędzi dydaktyki zdalnej w procesie kształcenia,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowane doświadczenie w realizacji grantu lub ubieganiu się o grant przyznawany w trybie konkursowym, finansowanym ze środków zewnętrznych, w ostatnich 5 latach,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej z zakresu historia sztuki,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy,
 • potwierdzona mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • dwa listy referencyjne
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (min. 2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 3. lista publikacji,
 4. dwa listy rekomendacyjne,
 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 05.09.2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 05.10.2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl