adiunkt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: nauki prawne, prawo, administracja, prawo rzymskie, historia prawa

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: prawo i administracja w zakresie przedmiotów prawo rzymskie, historia prawa, historia administracji, historia ustroju Polski oraz historia doktryn politycznych i prawnych,
 • wsparcie merytoryczne studentów w powołaniu i prowadzeniu studenckiego czasopisma naukowego,
 • współpraca ze szkołami średnimi,
 • inne prace organizacyjne na rzecz wydziału i uczelni wynikające z Regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne, z obszaru badań prawno-historycznych,      
 • dorobek naukowy z dyscypliny nauki prawne z obszaru badań prawno-historycznych potwierdzający wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej w formie wykładów, ćwiczeń i seminarium dyplomowego na kierunkach: prawo oraz administracja, z przedmiotów prawno-historycznych ze szczególnym uwzględnieniem następujących przedmiotów: prawo rzymskie, historia prawa, historia administracji, historia ustroju Polski,
 • doświadczenie w koordynowaniu modułów zajęciowych obejmujących grupę zajęć z przedmiotów prawno-historycznych (udokumentowane doświadczenie w sprawowaniu funkcji egzaminatora),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu seminarium dyplomowego oraz w recenzowaniu prac dyplomowych,
 • doświadczenie w tutoringu, w szczególności w ramach studiów prawniczych lub międzyobszarowych,
 • doświadczenie w popularyzacji nauki, w szczególności doświadczenie w organizacji ogólnopolskich studenckich konkursów i olimpiad z zakresu nauk prawno-historycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania do prowadzenia zdalnej dydaktyki,
 • przedstawienie min. 1 listu referencyjnego,
 • wysokie oceny zajęć dydaktycznych przez studentów udokumentowane wynikami ankietyzacji przeprowadzonej wśród studentów,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy redakcyjnej w zakresie wydawania czasopisma,
 • przedstawienie planu rozwoju zawodowego,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 360 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. list referencyjny,
 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 10.09.2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 12.10.2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl