adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Adres miejsca pracy: ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 50/2021/NA/WNST/ICH​/01

Słowa kluczowe: chemia, chemia fizyczna, fizykochemia faz skondensowanych,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych niezbędnych do rozwoju dyscypliny nauki chemiczne w zakresie chemii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem fizykochemii faz skondensowanych,
 • realizacja zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach prowadzonych przez wydział,
 • publikowanie wyników badań w czasopismach z liczbą punktów ministerialnych od 100 i wyżej – zgodnie z listą MEiN,
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych za środków krajowych lub zagranicznych,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów badawczych,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz wydziału i Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z regulaminami UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne lub pokrewnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne, udokumentowane publikacjami z listy Journal Citation Reports (JCR),
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki chemiczne z zakresu fizykochemii faz skondensowanych, indeksowany w bazach Scopus, Web of Science, w tym także jako pierwszy autor lub korespondencyjny,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych krajowych lub międzynarodowych, udokumentowana
 • historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza potwierdzona wspólnymi publikacjami,
 • udokumentowany krajowy lub zagraniczny staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych związanych z badaniem właściwości fizykochemicznych faz skondensowanych układów do wymiany i/lub magazynowania energii, w tym akustycznych,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. programu Statistica, MS Office, Origin, ChemSketch,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość obsługi odpowiedniego sprzętu w zakresie chemii fizycznej,
 • przedstawienie co najmniej dwóch listów referencyjnych,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego, poparta przedstawionym planem rozwoju naukowego,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • gotowość do podjęcia współpracy z przemysłem poprzez udział w projektach finansowanych przez NCBiR i/lub
 • aktywny udział w pozyskiwaniu takich projektów,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • preferowana znajomość języka polskiego lub w przypadku cudzoziemców gotowość do nauki języka polskiego.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (do 30.06.2024 r.), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • 2 listy referencyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31 października 2022 r.

Więcej informacji na temat procedury konkursowej dostępne na stronie https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/oferty-pracy-2/ 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając w „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 ze. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Załączniki