adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 60/2021/NA/WH/IL/01

Słowa kluczowe: literaturoznawstwo, dydaktyka, pedagogika, nauczanie języka polskiego, ekokrytyka, ekopedagogika, dydaktyka literatury, dydaktyka cyfrowa

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań w zakresie wyznaczonym w strategii rozwoju Instytutu Literaturoznawstwa, w szczególności badań dydaktyczno-literackich w obszarze ekokrytyki i ekopedagogiki, a także badań wykorzystujących nowe paradygmaty teoretyczne z ich przełożeniem na nauczenie języka polskiego i literatury oraz dotyczące aplikowania nowoczesnych technologii w dyskursie edukacyjnym, 
 • realizacja wyznaczonych zadań w projektach badawczych i badawczo-dydaktycznych prowadzonych przez wydział,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: filologia polska (z przedmiotów z dydaktyki literatury i literatury dla dzieci oraz ogólnodydaktycznych i dydaktyki cyfrowej na specjalności nauczycielskiej oraz nauczaniu polonistycznym wśród cudzoziemców), komunikacja promocyjna
  i kryzysowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie. Prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim,
  współpraca naukowa i dydaktyczna ze szkołami, organizacja praktyk pedagogicznych, dni otwartych dla szkół i innych form współpracy ze szkołami oraz polonistami,
 • prace organizacyjne na rzecz wydziału oraz uczelni wynikające z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • tytuł zawodowy magistra filologii polskiej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych w zakresie dydaktyki literatury na różnych etapach edukacji szkolnej,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo – dydaktyka literatury (indeksowane publikacje w bazach Scopus lub Web of Science lub nie niższe niż 40 pkt.),
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza, w tym w szczególności zrealizowane staże naukowe,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych, w tym międzynarodowych,
 • doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego na różnych etapach edukacji szkolnej w tym nauczania języka polskiego jako nierodzimego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu dydaktyki języka i literatury polskiej  (z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych),
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w placówkach oświaty,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (min C1), potwierdzona certyfikatem lub wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej,
 • udokumentowana działalność dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna  w zakresie różnych aspektów edukacji polonistycznej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach oświatowych,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu projektu badawczego, badawczo-dydaktycznego, poparta przedstawionym planem rozwoju naukowego,
 • gotowość do mobilności badawczej i dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • udokumentowane formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • doświadczenie w kierowaniu projektami dydaktycznymi, koordynowaniu projektów dydaktycznych,
 • gotowość do prowadzenia zajęć specjalistycznych określonych w standardzie kształcenia nauczycieli,
 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje z zakresu organizacji oświaty, działania mediów społecznościowych,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 27 czerwca 2022 (godz. 23.59 CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27 lipca 2022 
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=EA3ED1D5-061D-4D43-BB21-B89148F00C82&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=100411&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl