adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Kulturze

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 81/2021/NA/WH/INoK

Słowa kluczowe: nauka o kulturze i religii, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, architektura informacji, kulturoznawstwo, kultura mediów

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,
 • realizacja projektów badawczo-dydaktycznych (przygotowanie, złożenie projektu badawczego),
 • publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych czasopismach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz na kierunku architektura informacji,
 • realizowanie zadań organizacyjnych wynikających z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii,
  dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Przynajmniej jeden artykuł naukowy opublikowany w prestiżowym czasopiśmie znajdującym się w wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN z walorem powyżej 70 punktów,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o kulturze o religii (np. indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
  doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów w zakresie przedsięwzięć związanych z nauką i kulturą,
 • znajomość metod badawczych obejmujących nauki o kulturze i religii oraz nauki pokrewne,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w szczególności na kierunkach:informacja naukowa i bibliotekoznawstwo bądź architektura informacji, kulturoznawstwo, kultura mediów,
 • umiejętność obsługi oprogramowania związanego z projektowaniem stron www (html/css), składem DTP i grafiką komputerową,
 • umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania Libre Office, Open Office, Microsoft Office,
 • udokumentowany, aktywny udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych,
  doświadczenia związane z mobilnością dydaktyczną,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej. 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie min. 2 listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie i gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=20130A44-638B-41A0-AB96-A96F14A852C7&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=105285&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl