adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 37/2022/NA/WNP/IBBIOŚ

Słowa kluczowe: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, fizjologia bezkręgowców

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz publikowanie ich w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe oraz udział w realizacji projektów w charakterze kierownika projektu i/lub wykonawcy,
 • dążenie do nawiązywania i realizowania współpracy międzynarodowej poprzez udział w badaniach oraz publikowanie wyników tych badań,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: Biologia i Biotechnologia
 • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych wg zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektora kierunku: Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska w Wydziale Nauk przyrodniczych w wysokości 210 godzin,
 • zaangażowanie w działalność popularyzującą naukę i wyniki prowadzonych badań naukowych,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki biologiczne w zakresie fizjologii bezkręgowców,
 • znaczący i aktualny dorobek naukowy w zakresie nauk biologicznych, potwierdzony publikacjami w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science, w tym publikacje z IF>5, w których kandydat/-ka jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • współpraca z ośrodkami międzynarodowymi, udokumentowana przynajmniej 1 wspólną publikacją naukową,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej, w tym znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz przygotowanie publikacji naukowych,
 • aktywność naukowa potwierdzona wystąpieniami na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu/realizowaniu projektów badawczych,
 • udokumentowany staż/staże międzynarodowe w ośrodkach naukowych lub laboratoriach,
 • znajomość metod badawczych obejmujących techniki stosowane w badaniach toksykologicznych i nanotoksykologicznych oraz związanych z fizjologią zwierząt, szczególnie bezkręgowców,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej następujące metody i techniki: PCR/RT-PCR; sekwencjonowanie, klonowanie molekularne, mikromacierze, techniki spektrofotometryczne, mikroskopia świetlna, techniki elektroforetyczne, immunogenetyczne i immunohistochemiczne oraz techniki analizy wielkości cząstek,
 • znajomość metod i technik statystycznych stosowanych w naukach biologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I i II stopnia,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowane kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań,
 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. R lub Statistica,
 • znajomość języka obcego współcześnie stosowanego w Europie (np. j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański) w stopniu komunikatywnym,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie i gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 3. lista publikacji,
 4. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=36B786F5-0F49-475F-A0A4-A12FBD9C9B7C&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=113326&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl