adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

Adres miejsca pracy: ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1     

Nr ref.: 36/2022/NA/WNS/IP                                                        

Słowa kluczowe: psychologia, adiunkt

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach magisterskich na kierunku psychologia oraz w Szkole Doktorskiej,
 • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • realizowanie dodatkowych obowiązków wynikających z regulaminów US.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie psychologia,
 • aktualny dorobek naukowy o międzynarodowym zasięgu, indeksowany w bazach Scopus oraz Web of Science,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Scopus lub Web of Science na poziomie co najmniej 6,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi online,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie komunikacji naukowej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • tytuł zawodowy magistra psychologii,
 • umiejętność obsługi oprogramowania statystycznego,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

 HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 15 września 2022 r. ( 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 października 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=AEA4B4F6-BF07-4DD3-BEA3-5E929BBAA4EB&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=115331&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl