adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Kulturze

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 32/2022/NA/WH/INoK

Słowa kluczowe: nauka o kulturze i religii, teoria kultury, historia kultury

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 ze zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: kulturoznawstwo i kultury mediów;
 • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,
 • aktualny (ostatnie 4 lata) dorobek naukowy z dyscypliny nauki o kulturze i religii, opublikowany w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • znajomość metod badawczych z zakresu teorii i historii kultury,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza, w tym udział w międzynarodowych zespołach badawczych i grupach roboczych, staże i pobyty naukowe,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia z zakresu kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów o profilu historyczno kulturowym,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć on-line,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów/grantów o charakterze dydaktycznym,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych lub w przypadku cudzoziemców gotowość do nauki języka polskiego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • udokumentowane doświadczenie z zakresu praktyk muzealnych,
 • dorobek naukowy z dyscypliny nauki o kulturze i religii, z uwzględnieniem historii kultury Europy, historii kultury Polski i historii kultury Śląska,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. lista publikacji,
 4. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

 1. termin składania ofert upływa z dniem:  25 października 2022 r. (godz. 23.59)
 2. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 25 listopada 2022 r.
   

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl