adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny

Adres miejsca pracy: ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 10/2021/NA/WH/IJ

Słowa kluczowe: język niemiecki, przekład literacki, przekład tekstów użytkowych, przekład tekstów specjalistycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie przekładu literackiego polsko-niemieckiego oraz z zakresu tekstów specjalistycznych,
 • publikowanie wyników badań z zakresu przekładu literackiego lub specjalistycznego w czasopismach indeksowanych,
 • przygotowanie wniosku o grant,
 • pełnienie lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku filologia germańska, zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z regulaminami UŚ

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. tytuł zawodowy magistra filologii germańskiej lub słowiańskiej,
 2. stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo uzyskany nie wcześniej niż w ciągu pięciu lat przed planowaną datą zatrudnienia,
 3. uprawnienia do nauczania języka niemieckiego,
 4. znajomość innych języków konferencyjnych,
 5. minimum 4 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo bądź literaturoznawstwo,
 6. dorobek naukowy w dyscyplinie językoznawstwo bądź literaturoznawstwo w obszarze badań związanych z przekładem tekstów użytkowych, specjalistycznych i literackich (indeksowany w bazach naukowych np. Scopus lub Web of Science),
 7. udokumentowane doświadczenie w kierowaniu lub pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności ERC,
 8. umiejętność pisania publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim,
 9. publikacje artykułów w czasopismach indeksowanych w bazach naukowych w zakresie przekładów użytkowych, specjalistycznych i literackich, w tym przynajmniej jeden w czasopiśmie z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,
 10. publikacje rozdziałów w monografiach w zakresie przekładu tekstów użytkowych, specjalistycznych oraz literackich, w tym przynajmniej jeden w ministerialnym wykazie wydawnictw,
 11. przygotowanie planu monografii autorskiej w ww. zakresie,
 12. plan rozwoju naukowego na okres dwóch lat,
 13. minimum trzy lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia, szczególnie z zakresu praktycznej nauki języka obcego,
 14. znajomość języka niemieckiego i innego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 15. znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych (dotyczy cudzoziemców),
 16. udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 17. doświadczenie w zakresie wykorzystania narzędzi i metod zdalnego nauczania,
 18. osiągnięcia organizacyjne na polu dydaktyki,
 19. propozycje projektów rozwoju studentów w ramach kół naukowych, festiwali nauki,
 20. propozycje samorozwoju kandydata w zakresie kompetencji dydaktycznych i naukowych

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi oprogramowania MS Office,
 2. przedstawienie minimum 2 listów referencyjnych,
 3. doświadczenie we współpracy w zespole badawczym lub wskazanie gotowości do pracy w nim,
 4. gotowość do pełnienia lidera zespołu badawczego,
 5. gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 6. gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 7. samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 8. proaktywność i inicjatywa

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas 2 lat, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • minimum dwa listy referencyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 15 czerwca 2021  r.  (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 lipca 2021 r. 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl