adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Nr ref.: 39/2022/NA/WNP/IBBIOS

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice  

Liczba dostępnych stanowisk: 1                                                      

Słowa kluczowe: biomechanika, bionika, biomimetyka, biotechnologia, biologia rozwoju roślin, anatomia roślin

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie biomechaniki i bioniki (biomimetyki) w powiązaniu z biologią rozwoju i anatomią roślin,
 • publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biofizyki, biomatematyki, technik informatycznych w naukach biologicznych, bioinformatyki, biomimetyki, metod statystycznych w biologii i biotechnologii oraz nauk pokrewnych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zespół Biofizyki i Morfogenezy Roślin,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ.

 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych, fizycznych lub informatyki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych lub fizycznych,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy z zakresu biofizyki, biotechnologii lub inżynierii materiałowej, w szczególności indeksowany w bazach Web of Science lub Scopus,
 • udokumentowane, w postaci patentów lub publikacji, badania aplikacyjne z zakresu biotechnologii lub inżynierii materiałowej,
 • praktyczna, udokumentowana publikacjami znajomość nowoczesnych metod badawczych fizyki i inżynierii materiałowej mających zastosowanie w badaniach z zakresu biomechaniki i biotechnologii, w szczególności technik pomiarów fizycznych z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych i pomiarów fizykochemicznych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana,
 • znajomość zaawansowanych metod mikroskopii elektronowej oraz metodyki badań mechanicznych i reologicznych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • doświadczenie w kierowaniu lub w realizacji projektów naukowych,
 • udokumentowana międzynarodowa współpraca badawcza potwierdzona np. wspólną publikacją naukową z listy JCR,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy (min. 3 miesiące),
 • aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich,
 • znajomość środowiska programistycznego Matlab, C++ lub środowisk pokrewnych,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku polskim i angielskim potwierdzana publikacjami z listy JCR,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (4 lata) w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • finansowanie udziału w konferencjach naukowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • mentoring w pisaniu artykułów naukowych, wniosków grantowych oraz w sprawach dotyczących profesjonalnego rozwoju,
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej, o której mowa w wymaganiach konkursowych.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 28 listopada 2022 (godz. 23:59; czasu CET).
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 stycznia 2023
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=D57799AA-E8ED-4762-A24C-65C9FF952583&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=139224&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu konkursu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego do zatrudnienia Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy  w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 ze. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Załączniki