adiunkt

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1       

Nr ref.: 53/2022/NA/WNS/INP/01                                                    

Słowa kluczowe: komunikacja polityczna, polityki publiczne, współczesne wyzwania dla polityki, psychologia polityki 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • inicjowanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym uniwersytetu poprzez projekty komercjalizacyjne,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia/ na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Politologia, Doradztwo polityczne i publiczne, Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych i Dyplomacji,
 • zrealizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji lub pokrewne,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana zagraniczna mobilność naukowa (m.in. staż, konferencje międzynarodowe),
 • znajomość metod badawczych (ilościowych i jakościowych),
 • umiejętność pisania publikacji w języku angielskich lub innym języku ważnym dla dyscypliny,
 • aktywność naukowa w obszarach strategicznych dla Instytutu Nauk Politycznych: komunikacja polityczna, social media, migracje, depopulacja, korupcja, polityki publiczne,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i/lub II stopnia z zakresu politologii,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. R/SPSS/MS Office,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość/doświadczenie we współpracy w pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymian zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 12 lutego 2023 r. (23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 12 kwietnia 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=807D078A-4D55-4EBD-BE64-EB5A680EC429&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=158274&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Załączniki