adiunkt

Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1     

Nr ref.: 22/2023/NA/WPiA/INPr                                                    

Słowa kluczowe: nauki prawne, prawo finansowe, prawo podatkowe

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa finansowego i podatkowego na studiach I i II stopnia i jednolitych magisterskich na kierunkach: prawo, administracja, przedsiębiorczość, administrowanie środowiskiem, International Business Law and Arbitration,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w obszarze prawa finansowego i prawa podatkowego,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne, indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizacji lub kierowaniu projektami badawczymi/grantami, w szczególności ERC,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany krajowy lub zagraniczny staż naukowy,
 • czynny udział w konferencjach krajowych lub międzynarodowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu prawa finansowego i prawa podatkowego,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z zakresu prawa finansowego i prawa podatkowego,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • doświadczenie we współpracy / gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 7. zadaniowy czas pracy,
 8. możliwość rozwoju zawodowego,
 9. pakiet świadczeń socjalnych,
 10. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 11. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 12. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
  *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. lista publikacji,
 4. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 5 czerwca 2023 r. ( 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 5 sierpnia 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając w link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=A09AE572-1C39-42AF-8A43-FFE5BA2F45F8&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=192058&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osoby wyłonionej w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, osoby zatrudnione w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinny spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) , zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku osoby wyłonionej w postępowaniu konkursowym, która uzyskała za granicą stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy, który nie został uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem lub tytułem, zatrudnienie jest możliwe w trybie art. 116 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zgodnie z procedurą obowiązującą w Uniwersytecie.

Załączniki