adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w projekcie NCN Sonata Bis kierowanym przez dr. hab. A.Betekhtina pt. „Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych gatunków Fagopyrum

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 14/2021/NA/WNP/postdoc/01

Słowa kluczowe: Fagopyrum, edycja genomu, kultury in vitro, fuzja protoplastów, CRISPR

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu,
 • wykonywanie analiz, analiza i interpretowanie danych, przygotowywanie raportów,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań,
 • inne zadania związane z działalnością naukowa na rzecz projektu, zlecone przez kierownika projektu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora z dyscypliny  nauk biologicznych lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed planowaną datą zatrudnienia w projekcie,
 • płynna znajomość języka angielskiego (min. poziom. B2 lub C1),
 • 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych w czasopismach o wysokich współczynnikach wpływu (np. indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy – czas trwania min. 1 miesiąc,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach naukowych,
 • udokumentowany udział w pracach w ramach projektów badawczych,
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptów do międzynarodowych periodyków naukowych,
 • 5-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w kulturach in vitro roślin,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów,
 • mobilność i gotowość do realizowania zagranicznych wyjazdów służbowych o charakterze naukowym,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia zatrudnienia, w wymiarze 1 etatu, w ramach projektu badawczego  Sonata Bis pt. „Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych  gatunków Fagopyrum” pod kierownictwem dr hab. Alexandra Betekhtina
  https://www.linkedin.com/in/alexander-betekhtin-93ab317b/ https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Betekhtin 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10 000 PLN (z kosztami pracodawcy),
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej. 

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

 1. uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie,
 2. uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 3. w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN,
 4. w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedziba poza terytorium Polski. 

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 3o września 2022  r.  (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 1 listopada 2022 r. 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=80BEEF45-8DE7-480A-9DAF-A8AD6A02C2C1&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=115581&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl