Adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 10000 PLN (brutto pracodawcy)
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu, pt: „QUEST: W poszukiwaniu genotypu jęczmienia przystosowanego do zmian klimatycznych – wielowymiarowa analiza genomiczna funkcji kompleksu CBC w sygnalizacji ABA”.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice   

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: genomika, bioinformatyka, zmiany klimatyczne, NGS, genetyka roślin, stres abiotyczny, sekwencjonowanie 
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu pod kierownictwem lidera projektu dr hab. Agaty Daszkowskiej-Golec,
 • wykonywanie analiz, analiza i interpretowanie danych, przygotowywanie raportów,
 • wykonywanie bioinformatycznych analiz danych pochodzących z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji na poziomie transkryptomu i genomu ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń związanych z alternatywnym splicingiem u roślin, opracowywanie i wdrażanie bioinformatycznego,  analitycznego strumienia przepływu
 • przetwarzania danych do analizy i sekwencjonowania danych,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań,
 • inne zadania związane z działalnością naukową na rzecz realizacji projektu zlecone przez kierownika projektu.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych uzyskany w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • minimum 3 miesięczny staż naukowy lub praktyka zawodowa w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • czynny udział w życiu naukowym udokumentowany doniesieniami konferencyjnymi,
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz bioinformatycznych danych z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji (mile widziane doświadczenie w pracy z genomami roślinnymi) udokumentowane publikacjami, udziałem w realizacji projektów,
 • udokumentowany udział w pracach w ramach projektów badawczych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki biologiczne udokumentowane wysokopunktowanymi publikacjami z listy Journal Citation Reports (JCR) w dyscyplinie nauki biologiczne i pokrewne lub informatyka indeksowanymi w bazach Scopus lub Web of Science,
 • doświadczenie w realizowaniu lub kierowaniu projektami krajowymi i/lub międzynarodowymi oraz udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza w zakresie bioinformatyki potwierdzona wspólnymi publikacjami i/lub stażem zagranicznym,
 • biegła i praktyczna znajomość analitycznych metod bioinformatycznych dotyczących analiz danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego w środowisku Linux, R oraz wizualizacji danych (mile widziana umiejętność programowania w języku python),
 • umiejętność wdrożenia określonego potoku analitycznego danych pochodzących z sekwencjonowania.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony od 01.10.2022 do09.2023, z możliwością przedłużenia łącznie do trzech lat w wymiarze pełnego etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 000 zł brutto brutta miesięcznie,
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UŚ,
  dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z zarządzeniem nr 186/2020 Rektora UŚ,
 5. zadaniowy czas pracy,
 6. możliwość rozwoju zawodowego,
 7. pracę w profesjonalnym i międzynarodowym zespole,
 8. mentoring w pisaniu artykułów naukowych, wniosków grantowych, oraz w sprawach dotyczących profesjonalnego rozwoju,
 9. pakiet świadczeń socjalnych,
 10. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 11. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 12. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 3. zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 4. wykaz publikacji naukowych i pozostałego dorobku naukowego,
 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej, o której mowa w wymaganiach konkursowych oraz referencje (email i telefon) dwóch naukowców znających osiągnięcia kandydata.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23:59; czasu CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=B19CB183-F289-4589-934E-6FD6FB808B41&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=103645&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowych informacji o stanowisku udziela kierowniczka projektu dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ (email: agata.daszkowska@us.edu.pl)

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 ze. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl