adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 10 000 (brutto z kosztami pracodawcy)
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie badawczym pod kierunkiem dr Anny Maroń

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1                                            

Słowa kluczowe: 2,6-bis(tiazolo-2-ylo)pirydyna, kompleksy metali przejściowych, analogi terpirydyny, ligandy trójkleszczowe, efekt bichromoforowy, wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie ładunku, luminescencja, cytotoksyczność, interkalacja, terapia fotodynamiczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu pt.: „Fotodynamika funkcjonalizowych arylami i N-donorami kompleksów metali z pochodnymi 2,6-bis(tlazolo-2-ylo)pirydyny jako fotoaktywnych cytostatyków”,
 • realizowanie obowiązków organizacyjnych na potrzeby wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ ujętych w IPO.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora nauk chemicznych (dyplom uzyskany w innej uczelni niż Uniwersytet Śląski w Katowicach),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki chemiczne (indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • wskaźnik Hirsch (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 4,
 • znajomość metod badawczych obejmujących syntezę organiczną i nieorganiczną, identyfikację związków koordynacyjnych technikami spektroskopowymi, rentgenostrukturalnymi oraz elektrochemicznymi, badania właściwości spektroskopowych związków koordynacyjnych w szczególności technikami spektroskopii elektronowej, umiejętność obsługi aparatury obejmującej spektrometry IR, UV-Vis, NIR, potencjostaty, spektrofluorymetry.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania specjalistycznego, np. Orgin/MATLAB/MS Office/ Mercury/ MestReNova/ Omnic,
 • przedstawienie listu referencyjnego,
 • mile widziana podstawowa wiedza z zakresu spektroskopii femtosekundowej oraz metod chemii bionieorganicznej,
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności ERC,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy – czas trwania: 3 miesiące,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej w ramach wyjazdów zagranicznych przewidzianych w grancie,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji naukowych, wydarzeń popularyzujących naukę.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu, w ramach projektu badawczego,
 2. wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto miesięcznie (w tym koszty leżące po stronie pracodawcy),
 3. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. list referencyjny,
 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31 października 2022 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=56A322D0-013A-4917-A50B-0236870E0DD4&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=109892&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowych informacji o stanowisku udziela kierowniczka projektu dr Anna Maroń  email: anna.maron@us.edu.pl

Anna Maria Maroń (researchgate.net)

‪Anna Maroń – ‪Google Scholar 

https://orcid.org/0000-0001-8245-5532

‪WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest  spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl