Asysten

Wydział Artystyczny
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Malarstwa – 2 stanowiska
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie art. 119 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach

ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

●      posiadają kwalifikacje mgr sztuki,

●      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8,

●      mają pełną zdolność do czynności prawnych,

●      korzystają z pełni praw publicznych,

●      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Wymagane dokumenty:

1.  Zgłoszenie udziału w konkursie.

2.  Życiorys (CV) zawierający:

– informację o dotychczasowej działalności artystycznej (wykaz projektów, wystaw, publikacji),

– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej,

– informację o dotychczasowej działalności naukowej (wykaz projektów naukowych, badawczych, udział w sympozjach, konferencjach, szkoleniach i współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi),

– informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze malarstwa, rysunku, technik cyfrowych / innych,

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.

3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu mgr sztuki.

4. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub innego języka obcego.

5. Zaświadczenia, referencje, opinie i inne dyplomy zawodowe.

6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

7. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. 1.

8. Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.

9. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

10. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

III. Termin przesyłania dokumentów elektronicznie: do 28.06.2022 r. do godz. 14.00

Preferowana jest forma elektroniczna na adres:  kadry@asp.katowice.pl

IV. Komisja konkursowa w trakcie prowadzonego postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy

 V. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2022 r.

VI. Proponowane warunki zatrudnienia umowa o pracę na czas określony na stanowisku   badawczo-dydaktycznym, praca w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.10.2022 r.

do 30.09.2023 r.

VII.  Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

VIII. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych W Katowicach.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl