asystent

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Szkoła Filmowa i. Krzysztofa Kieślowskiego, Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych

Adres miejsca pracy: ul. Św. Pawła 3, 4-008 Katowice

Nr ref.: 78/2021/NA/SF

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: reżyseria, realizacja obrazu filmowego, sztuki filmowe, sztuki teatralne,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia/na kierunku/ach: Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii; zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • inne obowiązki organizacyjne wynikające z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie sztuki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne oraz w zakresie prowadzenia działalności artystycznej,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne (np. Film Polski),
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów artystycznych w szczególności PISF,
 • udokumentowana historia upubliczniania autorskich dzieł artystycznych w kraju i za granicą,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • doświadczenie w reżyserii filmu fabularnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I lub II stopnia z zakresu sztuki filmowe i teatralne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. MS Office, Adobe Premiere Pro,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy/gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatyw.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy artystycznej lub dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 23 stycznia 2022r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 1 marca 2022r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Załączniki