Asystent

Wydział Artystyczny
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Działając na podstawie art. 119 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w  Katedrze Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:
● nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

● mają pełną zdolność do czynności prawnych,

● korzystają z pełni praw publicznych,

● nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunki udziału w konkursie:
1. posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki,

2. posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia dydaktycznego w szkolnictwie wyższym, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim,

3. prowadzenie działalności naukowo – artystycznej,

4. doświadczenie z obszaru technik cyfrowych:

–  doświadczenie zawodowe w pracy z obrazem 2D z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego,

– obsługa programów graficznych i multimedialnych pakietu Adobe wraz z udokumentowanymi w portfolio realizacjami,

– praca z obrazem ruchomym i formą audiowizualną w czasie rzeczywistym:

a) animacja i postprodukcja w programie After Effects,

b) montaż video w programie Adobe Premierę i Davinci Resolve wraz z udokumentowanymi w portfolio realizacjami,

– znajomość alternatywnych i specjalistycznych rozwiązań softwarowych m.in.: media serwerów, narzędzi generatywnych i obiektowych systemów programowania,

-doświadczenia w produkcji audio/muzycznej – praca w środowisku DAW (Logic, Audition, Ableton Live, Reaper), rejestracja i obróbka dźwięku, udźwiękawianie obrazu ruchomego, wiedza teoretyczna pozawaląca na realizację wykładów nt. fizyki dźwięku i jego artystycznych zastosowań wraz z udokumentowanymi w portfolio realizacjami,

– wiedza teoretyczna z zagadnień : generative art, immersion (virtual reality), interactive art, internet art, motion graphics, music visualization, computer graphics, new media art, mapping, electronic music, generative music, itp.

5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie.
2. Życiorys (CV) zawierający:
– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej,

– informację o dotychczasowej działalności naukowo-artystycznej:

wykaz projektów artystycznych, naukowych, badawczych
wykaz osiągnieć, publikacji, udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, współpracy ze znaczącymi jednostkami kultury, itp.,
– portfolio zawierające wykaz zrealizowanych projektów artystycznych, badawczych lub komercyjnych,

– informacje dotyczące doświadczenia z obszaru technik cyfrowych wskazanych w warunkach udziału w konkursie (pkt. II),

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.

3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra sztuki.
4. Certyfikat  lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
5. Zaświadczenia, referencje, opinie i inne dyplomy zawodowe.
6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
7. Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.
8. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
9. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
IV. Termin przesyłania dokumentów elektronicznie: do 09.07.2022 r.  do godz. 14:00 

Preferowana jest forma elektroniczna na adres: kadry@asp.katowice.pl

V. Komisja konkursowa w trakcie prowadzonego postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy.

VI. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 12 lipiec 2022 r.

VII.  Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na stanowisku badawczo-dydaktycznym na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

VIII. Planowany termin zatrudnienia: 01 październik 2022 r.

IX. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

X. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do wycofania się z naboru z powodu niespełnienia wymagań przez któregokolwiek z kandydatów.

 

XI. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany.

 

XII. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl