asystent badawczo- dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego

                                              w pełnym wymiarze czasu pracy

w  Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii

Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  02.07.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl   

 

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478
z późn. zm.).

 

Wymagania kwalifikacyjne:  

1.    tytuł zawodowy magistra biotechnologii,

2.    stopień naukowy doktora lub jest w trakcie jego uzyskania,

3.    co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej w wyższej uczelni medycznej,

4.    co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami wyższej uczeln
i z przedmiotu histologia lub pokrewnego,

5.    doświadczenie naukowe oraz umiejętności praktyczne w prowadzeniu badań metodami immunohistochemicznymi i mikroskopii elektronowej,

6.    doświadczenie w kierowaniu grantem naukowym, uzyskanym w drodze konkursu ogólnopolskiego ( np. grantem NCN)

7.    dorobek naukowy – publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji ministerialnej > 12,

8.    w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie                        i piśmie.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,

2.    podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na      przetwarzanie danych osobowych,

3.    plan rozwoju naukowego ,

4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,                       w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych,  zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

6.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacja ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

 

 

 

 

 

Wymagane oświadczenia:

1.           oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2.           oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet

          Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy

          Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3.           oświadczenie o:

a)        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)        korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)        nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)       oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

            „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego
w  Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii

  Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ”

 

osobiście lub drogą pocztową

do dnia  02.07.2021  r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20-83-631, 32 20 83 523.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument                                        z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

 

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@sum.edu.pl