asystent dydaktyczny – 1 etat

MRzaca
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.07.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.sum.edu.pl

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:
1. dyplom lekarza,
2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
3. specjalizacja z chorób zakaźnych lub ukończony w trakcie szkolenia specjalizacyjnego moduł podstawowy albo ukończony 3 rok szkolenia specjalizacyjnego w specjalizacjach jednolitych w odpowiedniej dziedzinie medycyny,
4. doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć,
5. biegła znajomość języka angielskiego,
6. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach” osobiście lub drogą pocztową
do dnia 11.07.2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. kontaktowe: 32 20-83-523, 32 20-83-631.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu
Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@sum.edu.pl