ASYSTENT w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ogłasza konkurs (nr ref. AWF/15/2022) na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Teorii Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 z późń. zm.).

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych, nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse;
 • doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości finansowej, marketingu lub konsultingu;
 • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość języka angielskiego na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych.

Dodatkowym atutem kandydata będą:

 • doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach i organizacjach sportowych w obszarze zarządzania strukturami sportowymi, zarządzania obiektem sportowym, organizacji wydarzeń sportowych, organizacji procesu szkolenia sportowego;
 • dorobek naukowy (recenzowane publikacje naukowe, w szczególności z obszaru sportu);
 • doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości finansowej, marketingu lub konsultingu branży sportowej;
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu menedżmentu sportowego, rachunkowości finansowej, marketingu lub konsultingu;
 • ukończone krajowe i międzynarodowe kursy i szkolenia z zakresu sportu;
 • sportowe uprawnienia trenerskie i instruktorskie;
 • znajomość (w mowie i piśmie) drugiego języka obcego na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego;
 • nagrody otrzymane za działalność w środowisku sportowym lub za popularyzowanie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze;
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy;
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni);
 • klauzulę informacyjną dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni);
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy);
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych.

https://awf.katowice.pl/pracownik/dokumenty-do-zatrudnienia

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia, ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony podejmuje Rektor AWF Katowice.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Dokumentację konkursową prosimy przesłać do dnia 31.08.2022 r. na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką (z dopiskiem KONKURS), 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A, lub na adres e-mail: oferty-pracy@awf.katowice.pl

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 20.09.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl