instruktor

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko instruktora w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 12/109, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 15/2021/NA/CWFiS

Słowa kluczowe: instruktor, trener, piłka ręczna, nordic walking

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach sekcji sportowych w szczególności z piłki ręcznej kobiet i mężczyzn.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy w dziedzinie mgr Wychowania Fizycznego,
 2. potwierdzona mobilność dydaktyczna,
 3. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (dotyczy cudzoziemców),
 4. posiadanie uprawnień trenera piłki ręcznej,
 5. posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 2. umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 3. samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 4. proaktywność i inicjatywa.
 5. uprawnienia do prowadzenia zajęć z nordic walking

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 15 czerwca2021 r.  (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 lipca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl